​​​​​​​

Onze voorwaarden

zekerheid voor alles

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Ondernemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Isoblox. Isoblox is een handelsnaam van De Reus Montage B.V., statutair gevestigd te Nunspeet en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 860156096.
  Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
  Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen, diensten of overeenkomsten verricht door of aangegaan door Isoblox, gevestigd te Nunspeet.
 2. Bijzondere, van de voorwaarden van Isoblox afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen, de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort van kracht.
 3. Indien de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing en worden expliciet van de hand gewezen tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Isoblox is ingestemd.
 4. Isoblox behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De bij opdracht geleverde voorwaarden gelden voor het gehele traject en zullen niet tussentijds door Isoblox worden veranderd.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële opdrachtgevers tot aangaan van een aankoop tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 3. Gegevens betreffende het aangebodene, evidente onjuistheden zoals eigenschappen, maten, materialen, e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Isoblox bij de aanbieding verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Voor geringe afwijkingen is Isoblox niet aansprakelijk.
 4. Fouten in de prijsopgave, als gevolg van onder punt 3 van dit artikel, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Isoblox worden gecorrigeerd.
 5. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of levering van diensten wordt eerst bindend voor Isoblox na ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Wijziging van de opdracht

 1. Door wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht/overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de kosten bij de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Isoblox ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien zich prijsverhogende factoren voordoen, waaronder prijsstijgingen van toeleveringsbedrijven dan mag Isoblox de prijzen dienovereenkomstig verhogen.
 4. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Isoblox buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 5. Isoblox stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een prijswijziging als gevolg van omstandigheden in dit artikel genoemd.

Artikel 5. Annuleren

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Isoblox reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Isoblox gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Isoblox als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Isoblox te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Isoblox zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Leveringstermijnen

 1. Isoblox zal de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht nemen doch deze zullen nimmer gelden als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Isoblox schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Isoblox zijn de goederen of diensten te leveren. Bij overschrijding van de levertijd zal Isoblox in overleg treden met de opdrachtgever.
 3. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7. Gedeeltelijke levering

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.

Artikel 8. Aanbetaling

 1. Isoblox is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 40% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Isoblox de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 9. Materialen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 2. Goederen die Isoblox tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan haar toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
 3. Ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld kleine model- veranderingen) van of aan de door Isoblox doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 10. Uitbesteding werk aan derden

 1. Opdrachtgever machtigt Isoblox om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde partij, op een door Isoblox gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 11. Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen datgene wat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat evenwel onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Isoblox op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Isoblox tijdig kan beschikken over:
  1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Isoblox;
  2. het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
  3. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
  4. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
  5. recente tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
  6. informatie m.b.t. wortels en boomstronken in de grond.
 2. Indien de opdrachtgever de levering of verwijdering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige afvoer, aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Isoblox voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Isoblox is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van
  1. overmacht;
  2. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  5. verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht of weersinvloeden;
  6. enige andere van buiten afkomende oorzaak.
 2. Isoblox is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken van materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Isoblox of van hen die door Isoblox te werk zijn gesteld.
 3. Isoblox is niet gehouden geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Isoblox.
 4. Indien blijkt dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.
 5. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade/ vervolgschade aan kabels, leidingen of wortels welke zich in het terrein bevinden en niet duidelijk zijn aangegeven door opdrachtgever aan Isoblox.
 6. Opdrachtgever dient beschadiging en diefstal van goederen en/of het bouwwerk op zijn terrein te voorkomen. Bij verwijtbare nalatigheid is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade.

Artikel 14. Garantie

 1. Door Isoblox wordt 1 (één) jaar garantie verstrekt op (de uitvoering van) het werk.
 2. Indien bij een toeleverancier van Isoblox een meer beperkte garantie(duur) van toepassing is, wordt de onder 1. genoemde garantie beperkt tot de duur van de desbetreffende garanties van de toeleverancier.
 3. De garantie geldt alleen bij gewone weeromstandigheden.
 4. De garantieplicht vervalt indien:
  1. Er aan het bouwwerk reparaties of andere werkzaamheden, zonder de schriftelijke toestemming van Isoblox, zijn verricht;
  2. Het werk niet jaarlijks wordt geïnspecteerd en bij een geconstateerd gebrek Isoblox onverwijld wordt ingelicht teneinde het geconstateerde gebrek te kunnen verhelpen;
  3. Delen van het bouwwerk, zoals o.a. het dak, worden gebruikt waarvoor ze niet zijn bedoeld;
 5. Aanpassingen aan het bouwwerk, die niet door Isoblox aangebracht of schriftelijk zijn goedgekeurd, vallen buiten de garantie.

Artikel 15. Retentierecht

 1. Wanneer Isoblox goederen van de opdrachtgever onder zich heeft en de financiële omstandigheden van de klant goede gronden geven om aan te nemen dat deze zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Isoblox heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Isoblox geen volledige betaling inzake een gesloten overeenkomst (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Isoblox.
 2. Isoblox heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17. Wanprestatie en ontbinding

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
  1. de andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Isoblox heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
  2. de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
  3. de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
  4. de andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten;
 2. Isoblox is, indien zij op punt 1 van dit artikel een beroep doet, gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Isoblox reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Isoblox op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 18. Oplevering

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Isoblox dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van acht (8) dagen nadat Isoblox schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
 2. Kleine gebreken zullen door Isoblox zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Isoblox slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die haar binnen dertig (30) dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Isoblox valt toe te rekenen
 3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Isoblox niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden.

Artikel 19. Betaling

 1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen in beginsel te geschieden binnen veertien (14) dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige opschorting, aftrek of verrekening te geschieden.
 3. Enkel door het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim.
 4. Als moment van betaling geldt steeds het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening van Isoblox is bijgeschreven.
 5. Isoblox is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 2 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur of facturen. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de (volledige) betaling van de door de Isoblox aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de opdrachtgever aan Isoblox de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
  1. Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Isoblox aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buiten- gerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag na het intreden van het verzuim niet alsnog na aanmaning binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Isoblox wordt voldaan.
  2. Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Isoblox in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 125,00 (zegge honderdvijfentwintig Euro)voor iedere gedeeltelijke of volledig niet betaald gelaten factuur.

Artikel 20. Gebruik van internet als communicatiemiddel

 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Isoblox en de opdrachtgever, is Isoblox niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Isoblox.

Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle door Isoblox verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Isoblox.
 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Isoblox en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 3. Bij geen gehoorgeven aan dit verzoek m.b.t. de in het eerste en tweede lid bedoelde onderwerpen van dit artikel kan door Isoblox aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van € 750,00 (zegge zevenhonderdenvijftig euro).

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op alle door Isoblox aanbiedingen of gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 3. Deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23. Geschillen

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen aanbiedingen of gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Isoblox, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 24. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Versie mei 2020 – Isoblox